Dyskusje / Ogloszenie bankructwa w UK

 • Ogloszenie bankructwa w UK | "Ghost Rider" <pitbull81@gazeta.pl>
  Czy jest taka mozliwosc? slyszalem ze kosztuje to ok 30 funtow i przez 6 lat
  nie mozna sie ubiegac o pozyczki itd, czy ktos sie z tym spotkal? czy po
  zadeklarowaniu sie bankrutem bank umorzy dlugi?


 • Re: Ogloszenie bankructwa w UK | "Bronek Kozicki" <brok@spam-trap-cop.net>
  Ghost Rider wrote:
  > Czy jest taka mozliwosc? slyszalem ze kosztuje to ok 30 funtow i

  http://www.adviceguide.org.uk/index/life/debt/help_with_debt.htm


  B.

 • Re: Ogloszenie bankructwa w UK | Zbyszek Tuznik <zb_tuznik@poczta.onet.pl>
  Ghost Rider pisze:
  > Czy jest taka mozliwosc? slyszalem ze kosztuje to ok 30 funtow i przez 6 lat
  > nie mozna sie ubiegac o pozyczki itd, czy ktos sie z tym spotkal? czy po
  > zadeklarowaniu sie bankrutem bank umorzy dlugi?

  Jesli nie jest to mortage i kilka innych przypadkow, ktorych nie mozna
  objac bankructwem, to generalnie tak, aczkolwiek nie jest to umorzenie
  dlugu dlugu przez bank, tylko zwolnienie ciebie od koniecznosci placenia
  przez sad dlugow - okreslonych w postepowaniu, po 12 miesiacach od czasu
  ogloszenia bankructwa. Do tego czasu caly (prawie, wyjawszy rzeczy
  niezbedne do zycia) twoj majatek - jesli masz cos wspolnie, to twoj
  udzial, zostaje przejety w zarzadzanie przez "kuratora" i moze zostac
  sprzedany w celu pokrycia dlugow.
  Moga ci rowniez "wejsc" na pensje.
  Odmowa wspolpracy z kuratorem - albo niedostateczna wspolpraca jest
  przestepstwem.
  itd, itp... nie polecalbym tego nikomu szczerze mowiac.

 • Re: Ogloszenie bankructwa w UK | Agnieszka Krysiak <jazzwink@gmail.com>
  On Nov 4, 1:49 pm, "Ghost Rider" wrote:
  > Czy jest taka mozliwosc? slyszalem ze kosztuje to ok 30 funtow i przez 6 lat
  > nie mozna sie ubiegac o pozyczki itd, czy ktos sie z tym spotkal? czy po
  > zadeklarowaniu sie bankrutem bank umorzy dlugi?


  Niezupe nie. Mo esz z o y podanie do s du o og oszenie bankructwa
  (ale najlepiej zasi gna porady prawnej w jednej z firm tym si
  zajmuj cych lub w Citizen Advice Bureau) - potrzeba do tego dwóch
  dokumentów: "Petition" (czyli formularza zg oszeniowego z
  uzasadnieniem powodów) oraz "Statement of Affairs" (w którym
  wyszczególnia si wszystko, co do ciebie nale y, a co mo e zosta
  spieni one, dane wierzycieli itd).

  Alternatyw dla bankructwa jest umowa IVA (Individual Voluntary
  Arrangement), któr zobowi zujesz si do sp aty wszystich swoich
  d ugów poprzez comiesi czne raty. Jest ona ratyfikowana przez s d.
  Mo na te wej w co pod nazw Informal Arrangeent - gdzie
  kontaktujesz si z wszystkimi wierzycielami i zobowi zujesz si do
  sp aty jak powy ej. Ró nica polega na tym, e IVA jest prawnie
  zobowi zuj ca dla wszystkich stron, a od IA z kolei mo na odst pi w
  ka dej chwili.

  Je li zdecydujesz si na zlo enie podania o bankructwo, koszty mog
  si gn od oko o 330 do 400 funtów, wi c nie jest to tania impreza.
  Dodatkowo, je li potrzebujesz t umacza, to sam b dziesz musial sobie
  go zorganizowa i op aci .

  Z chwil gdy s d og osi ci bankrutem wszystko, co do ciebie nale y
  mo e zosta zaj te, je li b dzie mia o wystarczaj c warto i nie
  b dzie ci niezb dne do ycia (samochód, konta bankowe, kolekcje,
  sprz t fotograficzny, polisy ubezpieczeniowe, itd). Na przyk ad je li
  masz samochód a pracujesz niedaleko miejsca, gdzie mieszkasz, zostanie
  on zaj ty i sprzedany, a je li ma znikom warto - oddany na z om.

  Okres bankructwa trwa ustawowo rok ale mo e zosta skrocony je li nie
  b dziesz utrudnia post powania i dzia ania syndyka (Official
  Receiver), który ma tzw. interes beneficyjny we wszystkim co nale y do
  ciebie (czyli mo e to spieni y ). Okres ten mo e zosta wyd u ony w
  niesko czono , je li nie b dziesz wspó pracowa z urz dem ds
  niewyp acalno ci (czy jak tam t umaczy Insolvency Service).

  Wszystkie d ugi, które wejd w zakres bankructwa zostaj umorzone.
  Nota o bankructwie zostaje w twojej historii kredytowej na bardzo
  d ugo. Nie mo esz bra kredytów wi kszych ni kilkaset funtów (bodaj e
  500), pozyczek ani zosta dyrektorem/cz onkiem zarz du jakiejkolwiek
  firmy bez informowania o fakcie, i kiedy by e w stanie bankructwa.

  Za brak wspó pracy, podawanie nieprawdziwych informacji, ukrywanie
  maj tku, mo na pój do wi zienia.

  Tyle.

  Ag

 • Re: Ogloszenie bankructwa w UK | Agnieszka Krysiak <jazzwink@gmail.com>
  Przepraszam za poszatkowany tekst, nie wiem co sie stalo... :-/

  Ag

  1 2 3  

Podobne